РИНОМАКС® БРОНХО
РИНОМАКС® БРОНХО

  • АТС коди : R05CB01
  • ХПН : ацетилцистеин, аскорбиновая кислота
  • Дори шакли : порошок для приготовления раствора для приёма внутрь со вкусом апельсина.
  • Фармакотерапевтик гуруҳи : муколитическое средство

Инструкция по применению

Для специалистов здравоохранения

Фармакологик хусусиятлари

Ацетилцистеин цистеин аминокислотасининг хосиласи хисобланади. Муколитик тасирга эга, баламни
суюлтиради, унинг хажмини оширади ва шу оркали балам ажралишини енгиллаштиради, балам кучишига ёрдам беради. Ацетилцистеиннинг таъсири унинг сулфгидрил гурухларини баламнинг кислотали мукополисахаридлари дисулфид боларини узиш хусусияти билан боглик булиб, бу эса мукопротеидларни деполяризациясига ва шилликни ковушкоклигини камайишига олиб келади.
Натижада мукоцилиар клиренс ошади ва баламнинг кучиши яхшиланади.
Препарат йирингли балгам булганида хам фаоллигини саклайди.
Реактив сульфгидрил гурухларининг (SH-гурух) оксидловчи радикалларини боглаш хусусиятига ва шу
оркали уларни бартараф этишга асосланган антиоксидант таьсир курсатади.
Бундан ташкари ацетилцистеин оксидланишга карши тизим ва организмни кимёвий детоксика-циялашнинг мухим компоненти булган глутатиони синтез килиш кобилияти туфайли, ялиланиш куринишларини камайтириш кобилиятига эга. Ацетилцистеиннинг антиоксидланиш таьсири жадал яллигланиш реакциясига хос булган хужайраларни эркин радикал оксидланишнинг шикастловчи таъсиридан химоясини оширади.
Ацетилцистеин профилактик кулланилганда сурункали бронхит ва муковисцидози булган пациентлар-да бактериал этиология частотаси ва кучайишининг камайиши кузатилади.
Фармакокинетикаси
Сурилиши
Ичга кабул килинганда препарат меда-ичак йлларидан яхши сурилади. Ацетилцистеиннинг
метаболизми жигарда фаол метаболит - цистеин, хамда диацетилцистеиннинг хосил булиши билан кечади. Метаболизмининг охирги махулоти - аралаш дисульфидлардир. Ичга кабул килинганда биокираолиши 10% ни (жигар оркали бирламчи утиши яккол самарасининг мавжудлиги туфайли) ташкил этади.
Таксимланиши ва метаболизми
Кон плазмаси оксиллари билан богланиши 50% гача (ичга кабул килингандан 4 соатдан сунг). Ичга кабул килинганда максимал концентрациясига (С, тах) тахминан 1-3 соатдан кейин эришилади.
Гематоплацентар тусик оркали тади ва хомила атрофи сувларида тупланиши мумкин.
Чикарилиши
Нофаол метаболитлар сийдик билан чикарилади (анорганик сульфатлар, диацетилцистеин), бирок ацетилцистеиннинг оз микдори ахлат билан узгармаган холда чикарилади. Ярим чикарилиш даври (Т
128 соатгача).

Кулланилиши
РИНОМАКС* БРОНХО препарати куйидаги холларда:
- балам кучишининг бузилиши билан кечувчи нафас аъзолари касалликлари (шу жумладан, бронхит,
трахеит, бронхиолит, зотилжам, бронхоэктатик касаллик, муковисцидоз, упка абсцесси, упка эмфиземаси, ларинготрахеит, упканинг интерстициал касалликлари, упка ателектази /бронхларнинг
шиллик катлам билан ёпилиб колиши окибатида).
катарал ва йирингли отит, синусит, шу жумладан, гайморит (секрет кучишини енгиллаштириш учун);
посттравматик ва жаррохлик аралашувидан кейинги холатларда нафас йулларидан ёпишкок секретни
йукотиш учун;
- парацетамол дозаси ошириб юборилганда антидот сифатида кулланилади.
Тугри куллаш буйича маълумот

Куллаш усули ва дозалари
Хар доим РИНОМАКС БРОНХО ни Сизнинг даволовчи шифокорингиз тавсияларига аник катьий
амал килган холда кулланг. Агар Сиз нимадандир иккилансангиз, узингизнинг шифокорингиз ёки
фармацевтдан суранг.
Препарат ичга кабул килиш учун эритма куринишида, овкатдан кейин кабул килинади. Бунинг учун пакетча ичидаги кукунни 1 стакан илик сувда эритиб, овкатдан кейин кабул килиш лозим.
Бошка тавсиялар булмаганда куйидаги дозаларда куллаш тавсия этилади:
Катталар ва 14 ешдан катта усмирларга препаратни 200 мг дан суткада 2-3 марта буюрилади.
6 дан 14 ёшгача булган болаларга 100 мг дан (1/2 пакетча) суткада 3 марта ёки 200 мг дан (1 пакетча) суткада 2 марта,
2 дан 6 ёшгача - 100 мг дан (1/2 пакетча) суткада 2 марта,
1 ёшдан 2 ёшгача булган болаларга - 100 мг (1/2 пакетча) дан суткада 2 марта кабул килиш тавсия килинади.
Янги тугилган гудакларда препарат факат хаётий курсатмаларга биноан 10 мг/кг тана вазнига дозада шифокорнинг катъий назорати остида кулланилади.
Куллашдан олдин керакли микдордаги кукун 1/3 стакан сувда эритиб олинади. Олинган эритма хаётининг биринчи йилидаги болаларга кошик ёки бутылкачаларда ичирилади.
Даволаш курси давомийлиги индивидуал равишда аникланади.
Уткир шамоллаш касалликларида кабул килиш давомийлиги 5-7 кунни ташкил килади. Сурункали бронхитларда ва муковисцидозда инфекцияларни олдини олиш учун препаратни узокрок кабул килиш лозим.
Муковисцидозда 6 ёшдан катта болаларга препаратни 200 мг дан (1 пакетча) суткада 3 марта, 2 дан 6 ёшгача булган болаларга - препаратни 100 мг дан (1/2 пакетча) суткада 4 марта буюрилади
Тана вазни 30 кг дан ортик булган беморларга муковисцидозда, зарурат булганида дозани суткада 800 мг (4 пакетча) гача ошириш мумкин.
Суюкликнинг кушимча кабул килиниши препаратнинг муколитик самарасини кучайтиради.