ГЕПАЛЮКС
ГЕПАЛЮКС

  • АТС коди : А05АА02
  • ХПН : Урсодезоксихолевая кислота
  • Дори шакли : Капсулалар
  • Фармакотерапевтик гуруҳи : Гепатопротектор, холелитолитическое средство.

Инструкция по применению

Для специалистов здравоохранения

Фармакологик хусусиятлари
Фармакодинамикаси
Гепатопротектор, ут хайдовчи, холелитолитик, гипохолестеринемик, гиполипидемик ва бироз иммуномодулловчи
таъсир курсатади.
Гепатоцит мембранасига жойлашиб, унинг тузилишини баркарорлаштиради ва жигар хужайраларини ут
кислотаси тузларининг шикастловчи таъсиридан химоя килади, шу тарзда цитотоксик самарани пасайтиради.
Холестазда Са? га боглик альфа-протеазани фаоллаштиради ва экзоцитозни рагбатлантиради, токсик ут
кислоталарининг (хенодезоксихол, литохол, дезоксихол ва бошка.) концентрациясини пасайтиради. Уларнинг
концентрацияси сурункали жигар касалликлари мавжуд беморларда ошган булади.
Урсодезоксихолат кислотаси юкори кутбликка эга булиб, аполяр (токсик) ут кислоталари билан токсик бумаган аралаш мицеллаларни хосил килади, бу билиар рефлюкс-гастритда ва рефлюкс-эзофагитда меъда рефлюк-татининг хужайра мембраналарини шикастлаш кобилиятини пасайтиради. Бундан ташкари, урсодезоксихолат
кислотаси хужайра мембраналари (гепатоцитлар, холангиоцитлар, МИЙ эпителиоцитлари) нинг таркибига кириб
олиш, уларни мустакамлаш ва цитотоксик мицеллаларнинг тасирига сезмайдиган килиб куйиш хусусиятига эга
булган иккиланган молекулаларни хосил килади - цитопротектив, гепатопротектив самара.
Уни ичакда сурилишини сусайтириши, жигардаги ишлаб чикарилишини ва ут-сафро секрециясини пасайтириши
хисобига йт-сафрони холестерин билан туйинганлигини камайтиради; ут-сафрода холестеринни эрувчанлигини
ошириб, у билан суюк кристалларни хосил килади; ут-сафронинг литоген индексини камайтиради. Бунинг натижаси холестеринли ут тошларини (ут-сафрода холестерин/ут кислоталари нисбатини узгариши окибатида)
эришидир ва янги конкрементларни хосил булишини олдини олишидир (йт-сафрода холестериннинг микдорини
камайиши натижасида) - литолитик самара.
Бикарбонатларга бой холерезни индукциялайди, бу т-сафронинг пассажини ошишига олиб келади ва ичак оркали токсик ут кислоталарини чикарилишини рабатлантиради, бу эса жигар ичида холестазни тузалишига ёрдам
беради - антихолестатик самара.
Иммуномодулловчи тасири LA-антигенларни гепатоцитлар ва холангиоцитларнинг мембраналарида
экспрессиясини сусайиши, иммунокомпетент иммуноглобулинлар (биринчи навбатда |g) нинг фаоллигини
пасайиши, лимфоцитларнинг табиий киллерлик фаоллигини меъёрлашиши, интерлейкин-2 ни хосил булишига
таъсири, эозинофилларнинг сонини камайиши ва бошкаларга боглик.
Бирламчи билиар цирроз, муковисцидоз ва алкоголли стеатогепатит мавжуд беморларда фиброз ривожланиб
боришини ишончли тарзда секинлаштиради- антифибролитик самара. Кизилунгач веналарининг варикоз
кенгайишини ривожланиши хавфини камайтиради.
Урсодезоксихолат кислотаси хужайралар (гепатоцитлар, холангиоцитлар ва бошкаларни) барвакт кариши ва
нобуд булиши жараёнларини секинлаштиради - антиапоптотик самара.
Колоректал саратон хужайраларининг усишини секинлаштиради (йугон ичак саратонида усмага карши таьсири).
Фармакокинетикаси
Сурилиши ва таксимланиши
Ичга кабул килинганида ингичка ичакда пассив диффузия хисобига (90% атрофида), ёнбош ичакда эса - фаол
ташилиши ёрдамида сурилади. С.., га 1-3 соатдан кейин эришилади. Плазма оксиллари билан богланиши юкори
булиб, урсодезоксихолат кислотасининг камида 70 фоизи богланган.
Ичга 50 мг дозада кабул килинганида кон зардобидаги концентрацияси 30, 60 ва 90 дакикадан сунг мос равишда 3,8 ммоль/л; 5,5 ммоль/л ва 3,7 ммоль/л ни ташкил килади. Мунтазам равишда кабул килинганида урсодезоксихолат кислотаси кон зардобининг асосий ут кислотаси булиб колади (ут кислоталарининг умумий
микдорининг 48 %
Даволовчи самараси т-сафродаги урсодезоксихолат кислотасининг концентрациясига богликдир; даволаш
негизида ут кислоталарининг умумий микдорида унинг улуши дозага болик равишда 50-75% гача ошади (10-
20 мг/кг суткалик дозаларда).
Меъда-ичак айланмаси тизимига кушилади.
Метаболизми ва чикарилиши
Урсодезоксихолат кислотаси жигарда глицин ва таурин билан богланади; хосил булган коньюгатлар сафрога чикарилади.
Йулдош тусигидан утади.
Асосан ичак оркали (50-70%), жуда кам (1% дан кам) микдори - сидик билан чикарилади.

Кулланилиши
- жаррохлик хавфи юкори булган беморларда ва литотрипсиядан кейин беморларда йт-сафро холестеринли
тошларни эритиш учун кулланади. Даволаш натижасини шартлари булиб фаолият курсатаётган ут-сафро копчаси
ва диаметри 2 см дан катта булмаган тоза радиотранспарант холестерин тошларининг борлиги хисобланади.
I ва || боскичидаги бирламчи билиар жигар циррози;
бирламчи склерозланувчи холангит;
гепатит (сурункали, фаол, шу жумладан сурункали аутоиммун атипик шакллари, сурункали ва уткир вирусли гепатит);
алкоголли булмаган стеатогепатит;
жигарнинг токсик (шу жумладан алкоголли, дори воситалари таъсирида) шикастланишлари;
муковисцидоз (жигарнинг кистозли фибрози);
билиар рефлюкс-гастрит;
билиар рефлюкс-эзофагит;
билиар диспепсия;
ут-сафро йулларини дискинезияси;
болаларда жигарнинг холестатик касалликлари (шу жумладан ут-сафро йулларининг атрезияси);
жигар трансплантациясидан кейинги холестаз;
сурункали описторхоз;
йугон ичак саратони ривожланиш хавфи юкори булган беморларда уни олдини олиш максадида (масалан, ярали
колитда);
- ортикча тана вазнли семизликка чалинган беморларда тана вазнини тез йукотиш вактида ут-сафро тошларини
хосил булишини олдини олиш максадида кулланади.
Тугри кулланиши хакида маълумот

Куллаш усуллари ва дозалари
Хар доим Ґепалюкс® форте Сизни даволовчи шифокорингиз тавсяларига аник амал килган холда кулланг.
Агар Сиз нимадандир иккилансангиз, узингизнина шифокорингиз ёки фармацевтдан суранг.
Гепалюкс" форте перорал тарзда куллаш учун мулжалланган. Капсулалар ичга, овкат кабул килишдан катьий
назар, етарли микдордаги суюклик билан кабул килинади. Дозалаш тартиби ва даволаш муддати шахсий белгиланади ва курсатмаларга, хамда бемор холатининг огирлик даражасига боглик.
Уртача дозалаш 8-10 мг/кг/сут 6-12 ой давомида.
Дозалаш кулай булиши учун куйидаги малумотларни куллаш мум